POPÜLER YAZILAR
EN SON YAZILAR
EN SON HABERLER
CHECK UP RANDEVUSU AL

Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi; kanser tanı ve tedavisine yönelik tüm klinikleri ortak bir felsefe ile bir araya getiren, bilimselliği ileri teknoloji ile birleştirerek insan sevgisini ön planda tutan, Türkiye’nin en gelişmiş kanser merkezlerinden biridir.  Modern teknolojiler eşliğinde ekip çalışmasını benimseyen Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi, yenilikçi ve bireye özgü tedavi olanaklarını, sevgi dolu bir ortamda hastalarla buluşturmaktadır. 

MEDİKAL ONKOLOJİ

Kanserin tıbbi tedavisi son yıllarda yeniliğin ve bilgi birikiminin en fazla olduğu alanlardan biridir.

Günümüzde “One size fit all” yani “Tek bir tedavi yöntemi tüm hastalara iyi gelir” modeli terk edilmiş, yerini “Bireye özgü tedaviler” e bırakmıştır. Bu sayede hastalarda daha etkin tedaviler ile başarı şansı artmış, istenmeyen yan etkilerden uzaklaşılmıştır.

Hastaya özel tedavi

Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi’nde alanında uzman ekiple verilen hizmet, hastanın kapıda karşılanması ile başlayarak, doktor tarafından değerlendirmesi sonrası, konusunda uzman hemşireler eşliğinde tedavinin sürdürülmesi,  klinik onkoloji eczacı denetiminde güvenli ilaç uygulamaları, kemoterapi ve sanat merkezinde sanatsal aktiviteler, yoga programları eşliğinde uygulanan kemoterapiler ile sürmektedir.

Gelişen tıbbi tedavi stratejileri ve yeni akıllı ilaçların doğru kullanımı çok sayıda bilimsel verilerin iyi yorumlanması sonucu ile olmaktadır. Tedavi kararı öncesi eldeki tüm hasta ve tümör verileri detaylı olarak incelenerek dünya çapında kullanılan rehberler (Amerika rehberi; NCCN, Avrupa rehberleri; ESMO Guideline, St. Gallen) doğrultusunda analiz edilir ve zor hastalarda onkoloji konseyinin de görüşü alınarak nihai karar verilir. Tedavi kararında hastanın yaşı, eşlik eden hastalıkları, bireysel tercihleri, psikososyal özellikleri de göz önüne alınarak hastanın tedavi planına katılımı sağlanır. Kanserli hastanın tıbbi tedavisinde tek başarı doğru hastaya doğru ilaçları damardan veya ağızdan vermekten ibaret değildir. İşin sırrı sevgi, insana duyulan saygı, umut ve güveni hasta ve ailesine aktarma çabasıdır.

24 saat onkoloji hizmeti

Onkoloji hizmeti kesintisiz 7 gün 24 saat olmalıdır. Hasta ve yakınlarının her an ulaşabilecekleri uzman hemşirelerden kurulu danışma merkezi ile sunulacak kesintisiz hizmetin hastalarda buluşturulması hedeflenmektedir. Medikal Onkoloji Bölümü akciğer, meme, gastrointestinal kanserler ve diğer tüm solid organ tümör kanserlerinin tedavisini multidisipliner ekip ruhu ile vakit kaybı olmaksızın uluslararası tedavi rehberleri doğrultusunda yapmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarına kanıta dayalı tamamlayıcı tıp olanaklarını sevgi ile sunarak yaşam kalitelerini takip ve tedavileri süresince en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.    

Kozmetik uygulamalar

Tedaviye bağlı istenmeyen yan etkilerden biri olan saç dökülmesini önlemek amacıyla hastaların isteğine bağlı olarak, kemoterapi uygulaması sırasında saçlı derinin soğutulması özel bir cihazla (DigniCap) yapılmaktadır. Tedavi sırasında ortaya çıkabilecek kan değer düşüklüğü sonucu görülebilen enfeksiyonlar, enfeksiyon hastalıkları ekibi tarafından yönetilmektedir.

HEMATOLOJİ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ 

Hematolojik kanserler; akut ve kronik lösemiler, kan, kemik iliği ve lenf bezi kanserleri, lenfoma ve Multipl Myeloma’dan oluşmaktadır. Merkezde, bu kanserlerde ve bazı solid tümör hastalarında kemik iliği nakli uygulanmaktadır. Kemik iliği nakli, hastanın kendisinden (otolog) ya da akraba veya akraba dışı (allogeneik) uyumlu olan bir vericiden yapılabilmektedir. İç hastalıkları bölümü ile multidisipliner yaklaşım dahilinde; hastaların temel tedavi ve bakım hizmetleri, kemik iliği nakli konusunda deneyimli bir ekip tarafından verilmektedir.  Hastaların tedavisi, enfeksiyon risklerine karşı Kök Hücre Nakil ünitesinde,  hepafiltre sisteminin bulunduğu tek kişilik odalarda sağlanmaktadır. Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi, 2012 içerisinde;  150’nin üzerinde ulusal ve uluslararası lösemi, lenfoma, multipl myeloma ve solid tümör hastalarına otolog ve allogenik kök hücre nakli yapmayı hedeflemektedir.   

“Mini nakiller”le ileri yaş hastalarına kök hücre nakli umudu

Hematolojik kanserlerin tedavisinde en önemli gelişmelerden biri, akraba ya da akraba dışı kök hücre nakilleri sonrası, vericinin bağışıklık sisteminin alıcı üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanmak üzere gündeme gelen mini nakillerdir. Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi’nde, uluslararası standartlarda uygulanan mini nakiller sayesinde, daha önce 40-45 yaşındaki hastalara nakil yapılması önerilmezken artık hastanın performansının uygun olduğu durumlarda 70 yaş üzerinde de kök hücre nakilleri başarı ile uygulanmaktadır.

Akıllı ilaçlar ve antikor tedavileri 

Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi’nde; kan kanserlerinde, ağızdan hap şeklinde alınan ilaçlarla tedavi uygulamaları, özellikle allogeneik nakillerin en sık yapıldığı bazı kronik lösemi alt gruplarında başarı ile uygulanmaktadır. Geçmişte yalnızca nakille kontrol altına alınabilen bazı hastalıklar, hastaya her gün uygulanan hap tedavisi ile tedavi edilebilmektedir.  Akıllı ilaçlar, kan kanserlerinin birçok türünde hastaların yaşam süresini önemli ölçüde artırmaktadır. Merkezde rutin olarak uygulamaya giren ve dünyada en önemli yenilikler arasında gösterilen antikor tedavileri de hastaların yaşam süresi ve kalitesini artırmaktadır. Kanserli dokuda bulunan bir takım antijenik yapıları tanıyıp hedefleyerek, yalnızca kanserli hücrelerin yok olmasını sağlayan yöntemler, özellikle lenfomaların tedavisinde önemli başarılar sağlamaktadır. 

KANSER TANI EVRELEME TEDAVİSİNDE RADYOLOJİK YÖNTEMLER

Kanser görüntülemesinde hızla değişen teknoloji sayesinde, doktorun iyi görüntü elde etme ve bulguları doğru yorumlayabilme şansının yükselmesinin yanında, hasta konforu da giderek artmaktadır. Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi Radyoloji ve Nükleer Tıp ekibi en üst düzeyde bilgi ve beceriye sahiptir. Yenilikçi görüntüleme teknolojilerine sahip olan merkez, bu alanda en ileri teknolojiyi kullanmaktadır. Zor ve tartışmalı durumlarda multidsipliner kanser konseyinde kanser hastaları konu ile ilgili tüm branşlardan doktorların katılımıyla değerlendirilmekte, hastalar için en doğru ve bilimsel tanı yöntemi için karar alınıp uygulanmaktadır.

KANSER TEDAVİSİNDE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ UYGULAMALARI 

Kanser tanı ve evrelemesinin yanında, kanser destek tedavilerinin en sık kullanıldığı alanlardan biri Girişimsel Radyoloji’dir. Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi’nde, kanser tedavilerinde % 50 oranında onkolojik girişimler uygulanmaktadır. Özellikle görüntüleme eşliğinde yapılan biyopsiler sayesinde, hasta kanserin tanısı için ameliyat edilmek zorunda kalmadan, hangi kanser türü ile karşı karşıya kaldığını 15 dakikalık girişimsel bir işlem sonrası öğrenerek, ciddi operasyonlardan kurtulmaktadır.

Radyofrekans ablasyon

Onkolojik girişimlerde en çok kullanılan yöntem; karaciğer, akciğer, yumuşak doku ve kemik dokularında ortaya çıkan tümörlerin tedavisinde kullanılan “tümör yakma” işlemidir. Tümörün bulunduğu organ üzerinden, iğne ile tümörün ortasına girilerek kanserli hücreler yakılmaktadır.

Elektropolasyon yöntemi

Görüntüleme teknikleri sayesinde, bir takım iğneler tümörün içine yerleştirilerek hastaya genel anestezi altında elektrik akımları verilmektedir. Bu sayede, kanserli hücrenin elektrik dengesi bozulmakta ve sağlıklı hücreler tahrip olmadan kanser hücreleri yaşamını kaybetmektedir. Bu işlem sayesinde tümöre yakın olan organlar ve tümörün içinden geçen damar zarar görmediği gibi, kemik metastazlarında uygulandığında da tümörün yarattığı şiddetli ağrı ortadan kalkmakta, işlem kemikte bir hasara neden olmamaktadır. Ameliyat olma şansı bulunmayan hastalarda uygulanan işlem, cerrahiye alternatif bir tedavi yöntemidir.

İntra arteriyel kemoterapi

Kemoterapiden yarar görmeyen hastalar için uygulanan intra arteriyel kemoterapi, tümörü besleyen damarların anjiyo ile tespit edilmesi ve girişimsel olarak damara girilerek yoğun bir kemoterapi verilmesi ile yapılmaktadır. İşlemin hasta için en önemli avantajı; yan etkinin az, ilacın tümöre etkisinin fazla olmasıdır.

Kemoembolizasyon

Özellikle ameliyat şansı bulunmayan karaciğer kanserlerinde uygulanmaktadır. Daha önce tanısal amaçlı olarak kullanılan yöntem, artık tedavi için de uygulanmaktadır. Görüntüleme için kullanılan ve yağda çözülebilen kontrast bir madde, karaciğerin atardamarına enjekte edilerek,  kanserli hücreler tarafından emilimi sağlanmaktadır. Bu kontrast madde kemoterapi ile karıştırılarak karaciğere atardamardan verilmekte ve tümörün içine hapsedilmektedir. Normal karaciğer hücreleri bundan çok az, kanserli doku ise çok fazla etkilenmektedir.

Radyoembolizasyon

Hastayı radyoterapinin yan etkilerinden korumak için geliştirilmiş girişimsel bir yöntemdir. Radyoembolizasyon’da, milimetrenin onda biri kadar çok küçük tıkayıcı taneciklere radyoaktif madde yüklenerek, karaciğerin atardamarına ya da tümörü besleyen damara direkt olarak enjekte edilmektedir. Bu sayede, çok yüksek dozda radyoterapi tümöre verilmekte ve sağlıklı dokular bundan çok az etkilenmektedir. İşlem, hem karaciğer hem de böbrek tümörlerinde uygulanmaktadır.

Kemosatürasyon yöntemi

Yalnızca karaciğer tümörlerinde uygulanan yöntem, çok yoğun miktarda kemoterapinin kanserli hücreye direkt olarak verilmesidir. Bu işlem yapılırken, karaciğerin atardamar ve toplardamarı izole edilmekte, yüksek miktarda kemoterapinin kan dolaşımına giderek hasta için zehirleyici etki oluşturması engellenmektedir. İşlem, ayda birlik periyotlarda hastaya uygulanmaktadır.

NÜKLEER GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

PET-Tomografi

Günümüzde görüntüleme yöntemleri içinde son derece gelişmiş bir teknoloji olup, tüm vücudun tümör taramasında etkin bir yöntemdir. Yüksek riskli hastalarda tedavi kararı öncesi evreleme amaçlı, takiplerinde ortaya çıkan lezyonların detaylı incelenmesi ve metastazları olan hastaya uygulanan tedavilerin etkinliğinin saptanmasında sıklıkla tercih edilmektedir. Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi’nde bulunan PET-Tomografi, TOF teknolojisi ve HD teknolojisini bir arada taşıyan tek cihazdır ve cihazın tüm özelliklerini kullanma becerisi göz önüne alınarak merkez, SIEMENS Türkiye’nin referans merkezi olarak kabul edilmiştir. 

KANSER TEDAVİSİNDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Nükleer tıp uygulamaları; kanserde tanı ve evrelemenin yanı sıra, cerrahi tedavi şansı olmayan hastalar için geliştirilen alternatif yöntemlerle de, kanser tedavilerine önemli katkı sağlamaktadır. Hastalığın gerilemesi ve hayatta kalım süresinin uzamasına yardımcı olan tedavilerin yanı sıra, özellikle kanser ağrısında uygulanan başarılı işlemlerle, hastaların yaşam kalitesi yükseltilmektedir.

Radyoaktif iyot tedavisi

Tiroid kanserinin tedavisinde kullanılan ve tiroid cerrahisi sonrası hastaya verilen yüksek dozda radyoaktif iyotla, hasta kanserden tamamen kurtulmaktadır. Zehirli guatr tedavisinde de uygulanan yöntem, eğer hasta seçimi doğru yapılır ve uygun kriterler sağlanırsa, hastanın ameliyat olması gerekmeden bir tek kapsülle hastalığından kurtulması sağlanmaktadır.

Radyomikroküre tedavisi

Radyoaktif işaretli reçine olarak ya da cam üzerine yapışmış küçük boncuklar kullanılarak uygulanan bir tedavidir. Uygulama alanı karaciğer tümörleridir.  Tümöre hedeflenen girişimsel bir yöntemdir. Boncuklar üzerinde çok yüksek enerji yayan ve kısa mesafeden birkaç milimetre içerisinde yüksek enerji veren radyoaktif maddeler bulunmaktadır. Bunlar karaciğere girişimsel yolla uygulanarak; kılcal damarlardan tümörü besleyen alana yerleşip burada, tümör hücresini ve onun yakınındaki olası küçük metastazları mikroskobik düzeyde radyoaktif bir şekilde yok etmesi amaçlanır. İşlem, ameliyata hazırlık aşamasında da kullanıldığı gibi, kemoterapiden yarar görmeyen hastalarda tercih edilmektedir.

Ağrı palyasyon tedavisi

Kemik ağrısının radyoaktif yöntemlerle giderilmesidir. Samaryum 153 adındaki radyoizotop damar yolu ile hastaya verilmekte ve bu madde ağrının neden olduğu yerlerde tutulmaktadır.  Tedavi kanseri geriletme özelliğine sahip olmamakla birlikte, kemik ağrılarını ortadan kaldırarak hastanın yaşam kalitesini artırmaktadır. Erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanserlerinin kemik metastazlarında etkili bir ağrı tedavi yöntemidir.

KANSER CERRAHİSİ

Donanımlı cerrahi ekibi ile akciğer, meme, gastrointestinal, jinekolojik ve diğer tüm alanların kanserinde hastalar ameliyat öncesi onkoloji konseyinde değerlendirilmektedir. Hastaların tedavi kararları konseye katılan hekimlerin ortak görüşleri doğrultusunda; hastanın yaşı, tıbbı ve psikososyal durumu, istek ve beklentileri göz önüne alınarak dikkate alınmaktadır.

RADYOTERAPİ

Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü; teknolojik yeniliklere hakim ve uluslararası deneyime sahip ekibi, dünyadaki gelişmiş merkezlerle entegre sistemi ve hastaya sevgi dolu yaklaşımla hizmet vermektedir.  Cerrahi ve tıbbi tedavide olduğu gibi radyoterapide de disiplinler arası iletişim ve hasta tedavi kararının ortak bir platformda alınması önemlidir. Hastanın özelliklerinin ve tümör verilerinin tartışılarak, tedavi kararlarının tüm doktorların katıldığı multidisipliner onkoloji konseyinde alınması, en iyi teknoloji ve konforun hasta ile buluşturulması, tedavinin başarısı açısından son derece önemlidir. Merkezde; alanında uzman doktor ve radyofizik uzmanı tarafından, teknolojik yenilikleri en ileri düzeyde olan modern cihazlarla gerçekleştirilen tedaviler, memnuniyet verici sonuçlarla hastalara konforlu bir yaşam sağlamaktadır.

Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde kullanılan Trilogy teknoloji ile hasta radyoterapinin yan etkilerine minimum düzeyde maruz kalmakta ve ışın tedavisi kanserli hücreye hedeflenerek uygulanmaktadır.

Trilogy teknolojisi

Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi, dünya genelinde çok yönlü IMRT, IGRT, SRT/SRC  yöntemlerini  içeren Varian Trilogy ileri teknolojisini kullanan sayılı hastanelerden biridir. Farklı kanser türlerinde kullanılabilirliğinin yanında, Trilogy teknolojisi kısa sürede yüksek doz hızı sayesinde küçük lezyonları tedavi edebilme yeteneğine sahiptir. “Cone-Beam” bilgisayarlı tomografi ile de, planlanan ışın dozunun hastaya en hassas şekilde ulaştırılmasını sağlar. Bu kombine teknoloji sayesinde klinisyen nasıl bir tedavi yaptığını gerçek zamanlı olarak görebilmektedir. Hem tanı, hem tedavi amaçlı kullanılan bu ileri teknolojiye sahip cihaz; hastaya ve klinisyene önemli avantajlar sağlamaktadır.

Trilogy ile kanser tedavisi

Trilogy yüksek odaklı, güçlü radyasyon ışınlarını tümörün tam olarak bulunduğu noktaya gönderilmesini sağlayan kompleks bir teknoloji kullanır. Bu teknoloji değişik kanser tedavilerinde etkili olarak kullanılabilmekle beraber kritik organların yakınındaki tümör hücrelerinin yok edilmesinde çok avantajlıdır ve aynı zamanda daha önce radyoterapi alan hastaların ikinci seri ışınlamaları kullanımı içinde idealdir. Trilogy teknolojisi her hastaya özel en iyi tedavi seçeneğini sunarak en doğru tedavinin verilmesini sağlar.

KANSERLİ HASTALARIN REHABİLİTASYONU

Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi’nin temel hedeflerinden en önemlisi, hastalara yaşam kalitesi odaklı tedavi modeli planlamaktır. Bu nedenle onkoloji alanında rehabilitasyon programlarına önem verilmektedir. Kanser tanısı alan ve cerrahi uygulanan hastalar rutin psikolojik rehabilitasyon, fiziksel rehabilitasyon programlarına alınmaktadır. Tedavileri tamamlanmış veya tedavi süresince arzu eden hastalar cinsel rehabilitasyon programlarına dahil edilmektedirler.

Lenf ödem ve Rehabilitasyonu

Meme kanserli hastaların önemli bir bölümünde koltuk altı lenf bezlerinin alınması ameliyatından sonra omuz kısıtlılığı ortaya çıkmaktadır. Doğru ve erken dönemde planlanan egzersiz ve rehabilitasyon programları ile hastalar bu sorundan kısa sürede kurtulmakta ve yaşam boyu süren takip programlar ile kalıcı omuz kısıtlılıkları ile karşılaşmamaktadır. Kolda lenf ödem, hastaya uygulanan ameliyat, koltuk altına uygulan radyoterapi ile ilişkili olarak hastaların yaşamlarının bir döneminde karşılarına çıkabilmekte ve bazı hastaların yaşam kalitesini son derece bozabilmektedir. Meme kanserli hastalarda bu oran yaklaşık 4 hastanın birinde gözlenir. Lenf ödemin başlıca nedeni koltuk altı lenf bezlerinin alınması sonucu lenfatik dolaşımın bozulmasıdır. Bu istenmeyen durumun ortaya çıkmaması için hastalar ameliyat sonrası erken dönemde, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Ekibi tarafından değerlendirilmekte ve yaşam boyu takip programına gerektiğinde lenf ödem masajı ve tedavi programlarına dahil edilmektedir.

Kanser hastasında psikoterapi

Kanserli hastalarda tanı ile başlayan, cerrahi ve radyoterapi, kemoterapi ile devam eden süren hasta ve ailesi için son derece yaralayıcı bir sürece neden olmaktadır. Bu süreçte hasta ve ailesinin psikolojik olarak yara alması kaçınılmazdır. Kanser Merkezi’nde tanı alan tüm hastaların ve ailesinden arzu eden bireylerin (anne baba, eşi ve çocukları) psikolojik parametreleri (anksiete ve depresyon skalaları) ölçülmektedir. Bu ölçümler sonucu gerektiğinde hastalara psikiyatri desteği ile birlikte alanında yetkin psikologlardan oluşan ekip tarafından yaşam boyu destek sunulmaktadır.  

Kanser hastasında beslenme

Hastalar uzman beslenme uzmanı eşliğinde bireye ve hastalığa özgü beslenme uygulamaları ile takip edilmektedir. Tanıdan itibaren hastaların nutrisyon durumları ölçülmekte ve onkologlar ile işbirliği içinde hastalığına ve planlanan tedaviye uygun beslenme programları yapılmaktadır.     

Cinsel rehabilitasyon

Kanser tanısı sonrası hastaya uygulanan cerrahi tedavi kemoterapi ve hormonal tedaviler sonrası bireyin bedeninde kalıcı ve bireyin psikolojisinde yaralayıcı değişikliklerin yanı sıra hormonal dengesinde de ciddi değişiklikler olmaktadır. Bazı hastalar kemoterapi sonrası geçici veya kalıcı menopoza, andropoza (yumurtalık-testis fonksiyonları durmakta) girmekte, bazı hastalar ise tedavi etkinliğini ve başarısını artırmak amacı ile menopoza-andropoza girmemiş ise bile yumurtalık-testis fonksiyonları özel ilaçlar yardımı ile susturulmakta yani menopoza/andropoza girmeleri sağlanmaktadır. Tüm bu durumlar hastada vajinal kuruluğa, cinsel isteksizliğe ve beğenilmeme, istenmeme korkusuna yol açmaktadır. Bu koşullar altında kanserli hastanın ve eşinin sağlıklı bir cinsel yaşantıya sahip olmaları beklenemez. Yeme içme gibi son derece gerekli ve insani bir ihtiyaç olan cinsel yaşam birçok onkoloji kliniklerince hasta yoğunluğu nedeniyle göz ardı edilmekte, bilgi, beceri ve deneyim eksikliği, zaman yokluğu gibi nedenlerle de tamamen yok sayılmaktadır. Hastada “benim hayatımı kurtarıyorlar böyle bir şeyi söylemeye ve talepte bulunmaya hakkım yok” düşüncesi ile problemini dile getirememekte ve günlük yaşantısı içinde her gün biraz daha yalnızlığa, aile içi problemlere, hatta boşanmalara doğru giden sürece doğru yol almaktadır. Kanserli hastalarda cinsel problemlerin gözlenme oranı %70’ler düzeyindedir. Tüm bu problemlerin ayrıntılarına bakıldığında problemlerin 2/3’nün kısa bir değerlendirme sonrası birkaç öneri hasta ve eşine güven aşılanması sonucu çözülebileceği bilinmektedir. Geriye kalan az bir kısmında ise hasta ve eşine önerilebilecek tıbbi ve psikolojik destekler sayesinde üstesinden gelinebilmektedir. Bu nedenlerle merkezde rutin cinsel rehabilitasyon programları ile hastalar düzenli olarak takip edilmektedir. 

Kanser hastalarına yönelik sanatsal tedaviler

Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi bünyesinde bulunan Kemoterapi ve Sanat Merkezi’nde  kemoterapi alan ve klinikte yatan hastalara deneyimli sanatsal tedavi ekibi eşliğinde el işi ve resim aktiviteleri gün boyu devam etmektedir. Hastaların memnuniyetlerini artıran, yaşamlarını ve tedaviye bakışlarını değiştiren bu aktiviteler hastaların yaşam kalitesini artırması yanında, motivasyonlarını yükseltmektedir.

Kanserli hastaların tedavisinde yoga

Hasta, hasta yakınları ve merkez çalışanlarına yönelik yoga aktiviteleri program dahilinde devam etmektedir. Çok sayıda bilimsel makalede yoganın kanserli hastalarda uyku düzensizliği, moral bozukluğu, anksiyete ve diğer yaşam kalitesi parametreleri üzerine olumlu yönde etkisi olduğunu kanıtlanmıştır. Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi; içerisinde gevşeme, germe, hayalde canlandırma ve meditasyon gibi öğeler barındıran yogayı kanser tedavisinde kullanan ilk merkezlerden biridir.

Diğer tamamlayıcı tıp yöntemleri

Bilimsel kanıtlar doğrultusunda diğer yöntemleri (akupunktur, refleksoloji, hipnoterapi, dinsel tedaviler) ise merkez bünyesinde uygulamaya alınması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Çok yakında onkoloji felsefesine uygun bilimsellikten uzaklaşmayan destek ekipleri ile bu hizmetler de hastalara sunulacaktır.

BU BÖLÜMDE HİZMET VEREN DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr. Rabin SABA
Enfeksiyon Hastalıkları, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi
Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Kanser Merkezi, Tıbbi Onkoloji
Medstar Antalya Hastanesi
Prof. Dr. Akın YILDIZ
Kanser Merkezi, Nükleer Tıp
Medstar Antalya Hastanesi
Prof. Dr. Ayşegül KARGI
Kanser Merkezi, Tıbbi Onkoloji
Medstar Antalya Hastanesi
Prof. Dr. Vildan KAYA
Kanser Merkezi, Radyasyon Onkolojisi, Truebeam
Medstar Antalya Hastanesi
Prof. Dr. Mustafa ÇETİN
Kemik İliği Nakil Merkezi, Hematoloji, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi
Prof. Dr. Mükremin UYSAL
Tıbbi Onkoloji, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi
Prof. Dr. İsmail GÖMCELİ
Genel Cerrahi, Kanser Merkezi, Gastroenteroloji Cerrahisi
Medstar Antalya Hastanesi
Doç. Dr. Burak DEVECİ
Hematoloji, Kemik İliği Nakil Merkezi, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi
Op. Dr. Mesut ÇAYNAK
Genel Cerrahi, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi
Op. Dr. Sagfettin KAYA
Üroloji, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi
Op. Dr. Necdet ÖZ
Göğüs Cerrahisi, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi
Op. Dr. Barış ÖZCAN
Genel Cerrahi, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi
Op. Dr. Fatih DİNÇER
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi
Op. Dr. Ömür Okan CİNEMRE
Beyin ve Omurilik Cerrahisi, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi
Op. Dr. Selim HACISALİHOĞLU
Beyin ve Omurilik Cerrahisi, Kanser Merkezi
Medstar Antalya Hastanesi